«حقوق کار» – دانستنی های ایسنا


قانون کار مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در تاریخ 29 آبان 1369 به تصویب نهایی شورای کفایت رسید.

به گزارش ایسنا، در بحث تامین امنیت کارگران باید بدانیم قانون کار کدام یک از گروه های تاثیرگذار است.

قانون پشم مشتمل بر 203 ماده، 121 تبصره و 12 فصل، در تاریخ 30 آبان 1369 به تصویب نهایی شورای کفایت رسید.

فصل اول قانون کار شامل تعاریف و اصول کلی است.

فصل دوم قانون کار شامل قرارداد کار است.

فصل 3 قانون کار شرایط کار را تعیین می کند.

فصل چهارم قانون کار شامل قوانین حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای می شود.

فصل پنجم قانون کار شامل تحصیل و اشتغال است.

فصل ششم قانون کار، از جمله اتحادیه های کارگری و کارفرمایان،

فصل هفتم قانون کار شامل مذاکرات و قراردادهای دسته جمعی است.

فصل هشتم قانون کار شامل خدمات رفاهی کارکنان است.

فصل 9 قانون کار مراجع حل تعارض را گرد هم می آورد.

فصل دهم قانون کار شامل قوانین شورای عالی کار است.

فصل یازدهم قانون کار شامل جرائم و مجازات ها

فصل 12 قانون کار شامل مقررات متعددی است.

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارخانه ها، شرکت های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظف به رعایت این قانون هستند.
طبق این قانون، کارمند شخصی است که به درخواست کارفرما به هر نحوی در مقابل دریافت مزد اعم از مزد، حقوق، سود سهام و سایر مزایا فعالیت می کند.

کارفرما نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که به درخواست حقوق و کار برای خود استخدام می شود. مدیر و کارمند کشوری و به طور کلی کلیه مسئولین اداره کارگاه نماینده کارفرما بوده و کلیه وظایفی که نمایندگان مذکور در قبال کارمند به عهده می گیرند بر عهده کارفرما می باشد. در صورتی که نماینده کارفرما تعهدی خارج از صلاحیت خود انجام دهد و کارفرما آن را نپذیرد ضمانت دارد در مقابل کارفرما.

طبق قانون کار، کارخانه مکانی است که کارمند به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن کار می کند، مانند صنعت، کشاورزی، معدن، ساختمان، حمل و نقل، مسافر، خدمات، تجارت، تولید، اماکن عمومی و مانند آن.

کلیه کارکنان، کارفرمایان، نمایندگان و کارآموزان آنان و همچنین کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.